Laisvos darbo vietos

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO NEFORMALIĄJAM UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Kazlų Rūdos  Rimvydo Žigaičio menų mokykla, biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 26, Kazlų Rūda; tel.: (8 343) 95 436. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190399532. Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo neformaliąjam ugdymui pareigoms užimti (0,3 etato). Pareigybės lygis – (A2). Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Darbo krūvis – 12 val. per savaitę. Darbo pobūdis – Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo nuostatas įtvirtinantys teisės aktai, Kazlų Rūdos sav. Rimvydo Žigaičio menų mokyklos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas, vidaus tvarkos taisyklės. Direktoriaus pavaduotojas neformaliąjam ugdymui vykdo ugdymo proceso mokyklos skyriuose, neformaliojo/formalųjį  švietimą papildančio  proceso, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę mokyklos skyriuose, švietimo kokybę, tvarko ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoja renginius, puoselėja mokyklos kultūrines tradicijas, teikia metodinę profesinę pagalbą mokiniams, mokytojams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams, skatina mokytojų savarankišką profesinį tobulėjimą, rengia mokyklos veiklos planus, mokyklos veiklos ir savo darbo ataskaitas, kuruoja projektinę veiklą, pavaduoja mokyklos direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą.
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 4. Gebėti komunikuoti bent viena užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų kalbos).
 5. Gebėti inicijuoti, organizuoti įvairaus lygmens (mokyklos, miesto, šalies) projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 6. Žinoti švietimo veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikai.
 7. Gebėti numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, veiklos turinį, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 8. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas ir konfliktus.
 9. Gebėti efektyviai bei lanksčiai bendrauti su mokyklos bendruomene, tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais), bendradarbiais, pasirinkti tinkamus darbo ir ugdymo metodus.
 10. Mokėti naudotis šiuolaikinių technologijų priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis programomis, naudotis socialiniais tinklais.
 11. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėjimu dirbti komandoje.

Mėnesinis darbo užmokestis: Bruto nuo 664,09 Eur iki 666,29 eur, neto nuo 401,78 iki 403,09 Eur.

Kitos apmokėjimo sąlygos: Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

 

 Privalumai:

 1. Turima kvalifikacija ir darbo patirtis ugdymo srityje.
 2. Projektinio darbo patirtis.
 3. Renginių organizavimo patirtis.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (1 priedas).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
 4. Kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento kvalifikacinių reikalavimų atitiktį, ir šių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes. Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie).
 6. Pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 ,,Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, (2 priedas).
 7. Savo, kaip direktoriaus pavaduotojo ugdymui, atsakingo už neformaliojo ugdymo įgyvendinimą, veiklos programą. Pretendentas dokumentus teikia el. paštu krmuzikosm@gmail.com Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbimo nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai. Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos interneto svetainėje. http://www.krmm.lt/

Kontaktinis tel. (8 343) 95 436, el. krmuzikosm@gmail.com

 

 

 

Į viršų