Tvarkos ir aprašai

Mokyklos vidaus darbo taisyklės
Darbuotojų etikos kodeksas
Dėl mokyklos darbuotojų, kuriems privaloma periodiškai atlikti profilaktinius tyrimus dėl Covid-19 sąrašo patvirtinimo ir atsakingo asmens paskyrimo
Dėl profilaktinių tyrimų Covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Menų mokyklos darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl psichologinio saugumo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Menų mokykloje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Menų mokyklos psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisija
Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa
Psichologinės rizikos darbe vertinimo klausimynas

Apgaulės ir korupcijos prevencijos politika
Apgaulingos veiklos ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją

Mokinių, vykstančių į renginius, ekskursijas, muziejus ir parodas kultūringo ir saugaus elgesio tvarkos aprašas
Naudojimosi ryšiais, apmokamais iš mokyklos biudžeto tvarkos aprašas
Lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos aprašas
Dokumentų ir darbų perdavimo tvarka, keičiantis darbuotojams
Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių ir sąskaitų bei paslaugų ir darbų atlikimo aktų pasirašymo tvarka

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Dėl mokesčio už Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos teikiamas paslaugas dydžių nustatymo

Mokymo ir instrumentų nuomos sutarčių sudarymo ir jų vykdymo tvarka

Į viršų